Διαδικασία Αγοράς

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., διενεργεί Δημόσιους Διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για την πώληση ακινήτων, μηχανημάτων και εμπορευμάτων (εφεξής «κινητά»), ιδιοκτησίας της, που δημοσιεύονται στον Τύπο και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο.  Στις ανακοινώσεις αυτές εκτός από την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας των διαγωνισμών περιλαμβάνεται και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την αγορά καθενός ακινήτου ή κινητού (ομάδα ή ποσότητα μηχανημάτων ή και εμπορευμάτων).

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης ακινήτων ή κινητών της Τράπεζας, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 

1. Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι -αφού έχουν ελέγξει την πραγματική και πολεοδομική (προκειμένου για ακίνητα) κατάσταση των πωλουμένων και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν- υποβάλλουν στην αρμόδια επί του διαγωνισμού Επιτροπή κλειστές εντός φακέλου προσφορές.  Οι κλειστοί φάκελοι με τις προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, όπως παραπάνω, είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό τους, νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Πριν από την παράδοση των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην επί του διαγωνισμού Επιτροπή ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε Εγγυητική επιστολή άλλης Τράπεζας ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ή σε μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάδειξής τους σε πλειοδότη, για την τήρηση των όρων πώλησης.

 

2. Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει μία μόνο προσφορά που θα αφορά ένα μόνο ακίνητο ή ομάδα / ποσότητα μηχανημάτων ή εμπορευμάτων.  Εάν ο διαγωνισμός αφορά εργοστάσιο, ως ενιαίο σύνολο, με τις εγκαταστάσεις του και τα εντός αυτού κινητά, ο κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει και πάλι μία μόνο προσφορά με ανάλυση όμως του προσφερόμενου τιμήματος για το ακίνητο και τα κινητά.

 

3. Κάθε κλειστή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο και θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

  • Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.
  • Το συγκεκριμένο ακίνητο ή τα κινητά που αφορά η προσφορά.
  • Το προσφερόμενο τίμημα.
  • Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Φυλλαδίου Πώλησης Ακινήτων - Κινητών της Τράπεζας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
  • Υπογραφή του προσφέροντος.
  • Ημερομηνία.

3α.  Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την πώληση.

 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου κατά νόμο ισοτίμου εγγράφου.

 

5. Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά, το φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή και η επωνυμία του συσταθησόμενου Νομικού προσώπου υπέρ του οποίου επιθυμεί να γίνει τελικά η μεταβίβαση του ακινήτου ή των κινητών σε περίπτωση πλειοδοσίας.  Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί και κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο τρίτος υποβάλει δήλωση για λογαριασμό συγκεκριμένου συσταθησομένου νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλώνει συγχρόνως και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει αγοραπωλησία, εφόσον το συγκεκριμένο συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων αυτών είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον ο τελικός κατά τα παραπάνω πλειοδότης, συμμετέχει στην αγορά σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ή ο τελικός αγοραστής είναι μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα, γονείς), ή η αγορά διενεργείται με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας.

 

6. Η επί του διαγωνισμού Επιτροπή συγκεντρώνει και αποσφραγίζει, ενώπιον των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους, τις προσφορές που υποβλήθηκαν, οι οποίες μονογράφονται απ’ όλους τους παρισταμένους και στη συνέχεια ανακοινώνει ποιος είναι ο πλειοδότης.

 

7. Σε περίπτωση που προσφορές πλειοδοτών είναι ίσου ποσού ο διαγωνισμός συνεχίζεται με ανοικτές έγγραφες προσφορές – αντιπροσφορές μόνο μεταξύ αυτών οι οποίοι υπέβαλαν τις ίσες προσφορές και μέχρι να προκύψει τελικός πλειοδότης.

 

8. Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, πριν από το τέλος της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία περατούται με την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας της σχετικής εγγυοδοσίας, να αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του, συμπληρώνοντας το ποσόν αυτό, με μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) ή με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή με Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου ή των κινητών.  Με την πιο πάνω εγγυοδοσία υπογράφεται από τον πλειοδότη και δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.

 

9. Η τυχόν μη κατάθεση του ποσού της εγγύησης θα θεωρηθεί ως παραίτηση του πλειοδότη από το ενδιαφέρον του για αγορά του ακινήτου ή των κινητών.

 

10. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο φάκελος της πώλησης των ακινήτων ή κινητών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  Στη συνέχεια γνωστοποιείται αμέσως με συστημένη επιστολή στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας.  Δια και από της αποστολής της άνω επιστολής, στην οποία αναφέρεται και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να υπογραφεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, συντελείται η κατακύρωση του διαγωνισμού.

 

11. Η κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, η υπογραφή του οποίου θα πρέπει να γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας που δεν θα είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, ανατίθεται σε Συμβολαιογράφο επιλογής της Τράπεζας.

 

12. Το σύνολο των εξόδων κάθε πώλησης, δηλαδή συμβολαιογραφικά, φόροι, τέλη, έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φύλαξης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος βαρύνουν τον αγοραστή.

 

13. Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων ή κινητών γίνεται, κατ’ αρχήν, ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές).

Είναι δυνατόν όμως να γίνεται και με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με προθεσμιακό διακανονισμό:

με την καταβολή, κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, τουλάχιστον του 40% του συνολικού τιμήματος πώλησης κάθε ακινήτου (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές), και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου μέσα σε έξι (6) χρόνια με ισόποσες ως προς το κεφάλαιο ετήσιες ή εξαμηνιαίες, ή τριμηνιαίες ή και μηνιαίες δόσεις.  Για το μέρος του τιμήματος που θα εξοφληθεί με δόσεις υπολογίζονται τόκοι επί του εκάστοτε υπολοίπου του πιστούμενου τιμήματος με κυμαινόμενο, μέχρι την αποπληρωμή του, επιτόκιο, αυτό που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης, για τα δάνεια παγίων εγκαταστάσεων, εφόσον αφορά πωλήσεις εργοστασίων - βιομηχανοστασίων - ξενοδοχείων και μηχανημάτων ή αυτό των στεγαστικών δανείων, εφόσον αφορά πωλήσεις λοιπών ακινήτων.  Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα παρακρατεί ως ασφάλεια την κυριότητα και τη νομή του πωλουμένου ακινήτου μέχρι την εξόφληση της οφειλής του αγοραστή.

β) από το προϊόν δανείου σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης είτε:

  • από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων αυτών, οπότε η μεταβίβαση των συγκεκριμένων ακινήτων θα γίνεται με διαλυτική αίρεση (χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής), αντί της αναβλητικής που ισχύει στις υπόλοιπες περιπτώσεις, προκειμένου να διευκολύνεται η εγγραφή βάρους από τη δανειοδότρια σε ασφάλεια του χορηγηθέντος δανείου, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούντες τόκοι, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μέχρι την ημέρα είσπραξης του πιστουμένου τιμήματος, θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την καταβολή του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος πώλησης. Εφόσον ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δηλώσει πως η εξόφληση του τιμήματος πρόκειται να γίνει από το προϊόν στεγαστικού, επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου το οποίο σκοπεύει να ζητήσει / λάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε πριν από την κατάρτιση του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφο του αρμοδίου χρηματοδοτικού Οργάνου από το οποίο να προκύπτει η κατ’ αρχήν πρόθεσή του να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο.  Σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ άλλον τρόπο (τοις μετρητοίς, ή με προθεσμιακό διακανονισμό) εξόφληση του τιμήματος πώλησης του κατακυρωθέντος ακινήτου.  Πάντως σε περίπτωση πληρώσεως της διαλυτικής αιρέσεως η πώληση ανατρέπεται και η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στην πωλήτρια, ενώ τα καταβληθέντα ποσά καταπίπτουν υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα άλλως, ως αποζημίωση χρήσης.
  •  από άλλη Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό Οργανισμό, οπότε η πώληση των ακινήτων γίνεται χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος θα προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζάς μας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της παραπάνω χρονικής περιόδου πίστωσης του τιμήματος.  Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισης της πωλήτριας.

γ)  με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) μέσω και της εταιρείας ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' Α.Ε.:

Σε περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου μεταβίβασης των ακινήτων, μέσω δηλαδή της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται έγκαιρα στην εταιρεία αυτή, η οποία θα αποφασίζει κατά την κρίση της για την αποδοχή ή μη της αίτησης σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Σε περίπτωση παρακρατήσεως της κυριότητας και νομής, το τέλος ακίνητης περιουσίας και οιοσδήποτε φόρος ή έξοδο που επιβάλλεται στο ακίνητο μέχρι την μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως εξοφλήσεως του τιμήματος και μεταβιβάσεως της κυριότητος, θα βαρύνουν τον αγοραστή, τον οποίον βαρύνουν επίσης τα τέλη και δικαιώματα της αναδοχής της υποχρέωσης αυτής.

Ειδικά για το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον καταβάλλει στην Τράπεζα κάθε χρόνο εντός του μηνός Ιουνίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που η πωλήτρια παρακρατεί την κυριότητα του πωλουμένου ακινήτου, καθώς και τα αναλογούντα επ’ αυτού (Φ.Α.Π.) τέλη και δικαιώματα αναδοχής της υποχρέωσης αυτής.

Η Τράπεζα διατηρεί σχετικώς αναγωγικό δικαίωμα κατά του αγοραστή, σε περίπτωση που τυχόν καταβάλλει οιονδήποτε ως άνω φόρο, τέλος ή έξοδο.

 

14. Σε περίπτωση μη αποπληρωμής του πιστουμένου τιμήματος και αναστροφής της πώλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το συμβόλαιο πώλησης, τυχόν προσθήκες - επισκευές - βελτιώσεις κλπ., που θα γίνουν στο ακίνητο αυτό παραμένουν σε όφελος της πωλήτριας Τράπεζας λόγω αποζημίωσης για τη χρήση αυτού και σε κάθε περίπτωση λόγω ποινικής ρήτρας, χωρίς κανένα δικαίωμα του αγοραστή για αποζημίωση για τις σχετικές δαπάνες.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής οποιασδήποτε δόσεως του πιστωθέντος τιμήματος ή μέρους αυτής, τότε η δόση αυτή, ως και ολόκληρο το μέχρι τότε μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο του τιμήματος, καθίστανται ληξιπρόθεσμα, απαιτητά και έντοκα από της πρώτης ημέρας καθυστερήσεως με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας και η Τράπεζα έχει το δικαίωμα αντί της υπαναχώρησης κατά τα ανωτέρω να επιδιώξει την είσπραξη αυτών ως και των αναλογούντων τόκων, με κάθε νόμιμο μέσο και δια της εκτελέσεως του σχετικού συμβολαίου.

 

15. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων με παρακράτηση κυριότητας και νομής, λόγω προθεσμιακού διακανονισμού, θα εξακολουθούν τα πωλούμενα ακίνητα να ασφαλίζονται σε ασφαλιστικές εταιρίες της επιλογής της Τράπεζας.  Τα ετήσια ασφάλιστρα θα βαρύνουν τον αγοραστή μέχρι την τελική μεταβίβαση της κυριότητας και της νομής του ακινήτου σε αυτόν.

Στην περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος πριν από την εξόφληση του πιστωθέντος τιμήματος και των τόκων αυτού, το ποσό της αποζημίωσης θα εισπράττεται αποκλειστικά από την Τράπεζα και θα αποδίδεται σταδιακά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στον αγοραστή, ύστερα από πιστοποίηση, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν μέχρι του ύψους της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Εφόσον έχει παρακρατηθεί η κυριότητα και η νομή του ακινήτου, λόγω προθεσμιακού διακανονισμού, θα μπορεί ο πλειοδότης - αγοραστής να μεταβιβάσει τη χρήση και κατοχή τούτου σε τρίτο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της πωλήτριας Τράπεζας.

 

16. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την κατακύρωση, κατά τον όρο 10 του παρόντος, να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τον επαναλάβει ή και να μεταβιβάσει κινητό ή ακίνητο καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.  Μετά την κατακύρωση και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε στον πλειοδότη για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η Τράπεζα δικαιούται είτε να εμμείνει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης (οπότε θα οφείλονται και τόκοι υπερημερίας εκ μέρους του πλειοδότη από την ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης), είτε να υπαναχωρήσει - ματαιώνοντας την πώληση - διατηρώντας όμως και στις δύο περιπτώσεις όλες τις αξιώσεις της κατά του πλειοδότη.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποδεχθεί αίτημα του πλειοδότη (που υποβάλλεται έγγραφα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης που καθορίζει μονομερώς η Τράπεζα) για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης, θα οφείλονται από τον πλειοδότη τόκοι επί του τιμήματος της πώλησης με το επιτόκιο που προβλέπεται στην παράγραφο δεκατρία (13) για το χρονικό διάστημα από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου έως την ημέρα της υπογραφής του.

 

17. Η Τράπεζα μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα ή τα κινητά όπως είναι και βρίσκονται χωρίς καμιά σχετική ευθύνη της.  Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα από πραγματικής και πολεοδομικής πλευράς (προκειμένου για ακίνητα), ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω οποιουδήποτε πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτουμένου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλουμένων και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516 και 540 Α.Κ.

 

18. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ματαιώσει το διαγωνισμό η εγγύηση θα επιστραφεί άτοκα, σε περίπτωση δε που η αγοραπωλησία δεν πραγματοποιηθεί από παράλειψη ή υπαιτιότητα του καταθέτη της εγγύησης, το ποσό αυτής θα καταπέσει υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

19. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την αγορά εργοστασίων θα αφορούν είτε ολόκληρο το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο (γήπεδο, κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανήματα) είτε χωριστά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του.

 

20. Τυχόν οφειλόμενοι δασμοί, φόροι κ.τ.λ. έξοδα από εισαχθέντα ατελώς μηχανήματα βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αγοραστή.

 

21. Στην περίπτωση πώλησης μηχανημάτων ή εμπορευμάτων με προθεσμιακό διακανονισμό, το μέρος του τιμήματος που θα εξοφληθεί με δόσεις (όρος 13 του παρόντος) θα εξασφαλίζεται με Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της χρονικής περιόδου πίστωσης του τιμήματος (όρος 13 του παρόντος).

Στην περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε ετήσιας ή εξαμηνιαίας ή τριμηνιαίας ή και μηνιαίας δόσης (κεφάλαιο και ληξιπρόθεσμοι - δεδουλευμένοι τόκοι) των άνω μηχανημάτων ή εμπορευμάτων που πωλούνται με προθεσμιακό διακανονισμό, η Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια:

α) είτε την κατάπτωση ολοκλήρου του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής,

β) είτε τη μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής κατά το ποσό του οποίου καθυστερείται η καταβολή, επιφυλασσόμενη και στις δύο (υπό στοιχεία α και β) περιπτώσεις και για κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία της. Στην τελευταία (υπό στοιχεία β) περίπτωση της μερικής κατάπτωσης εξυπακούεται ότι το κείμενο της εγγυητικής επιστολής θα προβλέπει ότι μετά τη μερική κατάπτωση η Εγγυητική Επιστολή θα ισχύει εκάστοτε για το υπόλοιπο ποσό το οποίο ασφαλίζει.

           

                                                                                    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Πώς Αγοράζετε;

Επόμενοι Διαγωνισμοί

δεν υπάρχει προγραμματισμένος διαγωνισμός