ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ €300.000

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της προβαίνει στην ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr στην οποία περιλαμβάνεται και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την αγορά καθενός ακινήτου.

Για ακίνητα τα οποία είναι αναρτημένα και έχουν τιμή πώλησης κάτω των € 300.000 ανά ακίνητο υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα και  εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως, να υιοθετηθεί η διαδικασία Απευθείας Πώλησης Ακινήτου.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης ακινήτων των οποίων η τιμή πώλησης είναι κάτω των € 300.000 ανά ακίνητο, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1. 1. O ενδιαφερόμενος ή ο εξωτερικός μεσίτης, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του ενδιαφερόμενου, επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων (REO), στα αναρτημένα στην πλατφόρμα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email), για την παροχή πληροφόρησης και οδηγιών σχετικά με την υποβολή της προσφοράς. Σε συνέχεια της ως άνω επικοινωνίας, αποστέλλονται τα απαιτούμενα έντυπα και οι λοιπές σχετικές οδηγίες για την υποβολή έγκυρης προσφοράς απόκτησης ακινήτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου (από την οποία απεστάλη το αίτημά του ή/και  δήλωσε κατά την επικοινωνίας του με την Τράπεζα  ή του εξωτερικού μεσίτη, στην περίπτωση που αυτός ενεργεί κατ’ εντολή του ενδιαφερόμενου, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ηλεκτρονική διεύθυνση SALESREO@NBG.GR.

1. Ο ενδιαφερόμενος αφού προηγουμένως έχει ελέγξει την πραγματική, νομική και πολεοδομική κατάσταση των προς πώληση ακινήτων και επιβεβαιώσει ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει, μπορεί να υποβάλει προσφορά  για συγκεκριμένο ακίνητο που είναι αναρτημένο, είτε απευθείας στη Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων, είτε μέσω εξωτερικού μεσίτη, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του ενδιαφερόμενου.

 

2.  2.Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί ευθύς από την ανάρτηση των ακινήτων  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία όμως εξετάζεται από την Τράπεζα μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους, όταν δηλαδή τα ακίνητα θα είναι διαθέσιμα προς πώληση και θα έχουν σημανθεί με την ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης».

Ακολούθως, σε συνέχεια των παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος ή ο εξωτερικός μεσίτης, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του ενδιαφερόμενου, αποστέλλει σε ψηφιακή μορφή, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), στη Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων (REO), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SALESREO@NBG.GR, καθώς και προσκομίζει τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα, στη Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων (REO), στη διεύθυνση Σταδίου 38, Αθήνα (Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης):

α) Επιστολή πρόθεσης (σύμφωνα με το προσαρτώμενο στο παρόν φυλλάδιο όρων  υπόδειγμα) υπογεγραμμένη αρμοδίως.

β) Αποδεικτικό καταβολής του 10% του προσφερόμενου τιμήματος ως εξής :

είτε με κατάθεση σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό (escrow account) της Τράπεζας με IBAN  GR 4401100800000008000817521 και γραπτή ενημέρωση προς την Τράπεζα, από την οποία προκύπτουν: ο τραπεζικός λογαριασμός  (iban) από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω κατάθεση, το ποσό που κατατέθηκε και ο αριθμός του σχετικού εμβάσματος,

είτε με  εγγυητική επιστολή η οποία να πρέπει να είναι εκδόσεως αναγνωρισμένου Τραπεζικού Ιδρύματος Εσωτερικού ή Εξωτερικού σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος,

είτε με τραπεζική επιταγή Ελληνικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη καταβολή ποσού ίσου με το 10% του προσφερόμενου τιμήματος αποτελεί την εγγύηση για την τήρηση των όρων πώλησης του ακινήτου από τον προσφέροντα, εφόσον αυτό κατακυρωθεί απευθείας σε αυτόν ή για τη συμμετοχή του  σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που τυχόν διεξαχθεί και για την τήρηση των όρων αυτού και δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο.

γ) Το παρόν Φυλλάδιο Όρων  Πώλησης, υπογεγραμμένο αρμοδίως.

Σε συνέχεια της λήψης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, πραγματοποιείται από την τράπεζα έλεγχος  της πληρότητας και της ορθότητάς τους. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη/ορθά, το αρμόδιο Στέλεχος της Διεύθυνσης Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο  ή τον εξωτερικό μεσίτη που έχει μεσολαβήσει κατ’ εντολή του ενδιαφερόμενου, προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν και εν συνεχεία να αποσταλούν για εκ νέου έλεγχο.

Η προσφορά/πρόταση του ενδιαφερόμενου θεωρείται έγκυρη όταν θα έχουν αποσταλεί στην Τράπεζα όλα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και αυτά είναι πλήρη και ορθά.

3.     Τα ακίνητα για τα οποία έχουν ληφθεί και καταχωρηθεί προσφορές σημαίνονται με την ένδειξη  «Έχει εκδηλωθεί επίσημο ενδιαφέρον για το ακίνητο/Offer submitted» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προς ενημέρωση των λοιπών ενδιαφερόμενων.

4.  4.  Η έγκυρη προσφορά γίνεται δεκτή από την Τράπεζα, εφόσον καλύπτει τη ζητούμενη από αυτήν (Τράπεζα)  τιμή εκκίνησης πώλησης του ακινήτου και:

4.1 Δεν έχει υποβληθεί άλλη έγκυρη προσφορά έως τις 23:59 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας μετά την εικοστή (20η) ημερολογιακή ημέρα από την ανάρτηση του ακινήτου, εφόσον η (πρώτη) προσφορά υποβλήθηκε εντός των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση ή

4.2 Δεν έχει υποβληθεί άλλη έγκυρη προσφορά έως τις 23:59 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της (πρώτης) έγκυρης προσφοράς, εφόσον η (πρώτη) προσφορά υποβλήθηκε μετά την εικοστή (20η) ημερολογιακή ημέρα από την ανάρτηση του ακινήτου.

Η ημέρα υποβολής της πρώτης έγκυρης προσφοράς δεν προσμετράται στην ως άνω προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών.

Σε συνέχεια της αποδοχής της επίσημης προσφοράς από την Τράπεζα, και κατόπιν της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές της Τράπεζας, κατακυρώνεται η απευθείας πώληση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο. Η κατακύρωση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση και με την επιφύλαξη της διασφάλισης, από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας, της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με τη διαδικασία «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (KYC) ) καθώς και με την εξακρίβωση της πηγής του πλούτου (source of wealth) για τον υποψήφιο αγοραστή/επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού δικαιούχου».     

4.3 Για τα ακίνητα με την ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης», στην περίπτωση υποβολής έγκυρης προσφοράς και από άλλο ενδιαφερόμενο στη ζητούμενη από την Τράπεζα τιμή εκκίνησης, έως τις 23:59 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία λήψης της πρώτης προσφοράς, ακολουθείται -όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Δραστηριοτήτων Ακίνητης Περιουσίας- η διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού (έγχαρτος ή ηλεκτρονικός), στον οποίο θα δύναται να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος το επιθυμεί, πλέον των ανωτέρω ενδιαφερόμενων που έχουν ήδη υποβάλλει τις έγκυρες προσφορές τους απο την χρονική περίοδο ανάρτησης του ακινήτου μέχρι και τη χρονική στιγμή που υπήρχε η ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης» , και θα αναγγέλλεται (ο πλειοδοτικός διαγωνισμός) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης» μετατρέπεται σε «Tender to Be Announced»/ «Προς Διαγωνισμό».

Ο προκηρυσσόμενος πλειοδοτικός  διαγωνισμός θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα ηλεκτρονικά /έγχαρτα και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν, πλέον των ανωτέρω ενδιαφερόμενων που έχουν ήδη υποβάλλει τις έγκυρες προσφορές τους απο την χρονική περίοδο ανάρτησης του ακινήτου μέχρι και τη χρονική στιγμή που υπήρχε η ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης» , θα πρέπει απαραιτήτως μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν την τέλεσή του να έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται αναλυτικά στον όρο 2 του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μετά τον σχετικό έλεγχό τους είναι πλήρη και ορθά. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα έχουν υποβάλει τις προσφορές τους σύμφωνα με τη διαδικασία του όρου 2 θα ειδοποιούνται  εγγράφως από την Τράπεζα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμμετοχή τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ ως τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού  ορίζεται η υψηλότερη από τις υποβληθείσες προσφορές.

5.      5.  Όροι και κανόνες που διέπουν τον Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό :

5.1   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι :

α) για τις περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων, ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ,

β) για τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, πρακτικό εκπροσώπησης της Εταιρείας και ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ, του Νόμιμου Εκπροσώπου της.

5.2   Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων κατόπιν σχετικής τους εξουσιοδότησης είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά, το φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή και η επωνυμία του συσταθησόμενου Νομικού προσώπου υπέρ του οποίου επιθυμεί να γίνει τελικά η μεταβίβαση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.  Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί και κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο τρίτος υποβάλει δήλωση για λογαριασμό συγκεκριμένου συσταθησομένου νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλώνει συγχρόνως και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει αγοραπωλησία, εφόσον το συγκεκριμένο συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων αυτών είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον ο τελικός κατά τα παραπάνω πλειοδότης, συμμετέχει στην αγορά σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ή ο τελικός αγοραστής είναι μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα, γονείς), ή η αγορά διενεργείται με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας.

5.3   Η επί του διαγωνισμού Επιτροπή συγκεντρώνει τις ανοικτές έγγραφες προσφορές  αντιπροσφορές οι οποίες θα υποβάλλονται υπογεγραμμένες από τους προσφέροντες και θα καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος το οποίο αναγράφεται στους Πρόσθετους Ειδικούς Όρους του κάθε ακινήτου, των οποίων απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

5.4   Τα πρόσωπα που υπέβαλαν προσφορές για την απόκτηση του ακινήτου καταβάλλοντας τη σχετική εγγύηση πριν την προκύρηξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορά ίση με την ήδη υποβληθείσα προσφορά τους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη του διαγωνισμού και εφόσον υπάρξουν προσφορές πλειοδοτών ίσου ποσού τότε θα ανακηρύσσεται πλειοδότης το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά του χρονικά νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσφορές που υποβλήθηκαν πριν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και συμμετέχουν σε αυτόν κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που κανείς από τους ανωτέρω δεν προσέλθει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος έχει προκηρυχθεί, θα καταπίπτει η εγγύηση από το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά του χρονικά νωρίτερα. Μόνο σε περίπτωση που κατά τη λήξη του διαγωνισμού υπάρχει πλειοδότης, επιστρέφεται το ποσό εγγύησης στον ενδιαφερόμενο που δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό.

5.5   Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, έως το τέλος της επομένης εργάσιμης ημέρας (23:59), να αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 2β του παρόντος, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου ή των ακινήτων στον πλειοδότη.

5.6   Η τυχόν μη αναπροσαρμογή του ποσού της εγγύησης, εφόσον αυτή απαιτείται, θα θεωρηθεί ως παραίτηση του πλειοδότη από το ενδιαφέρον του για αγορά του ακινήτου ή των ακινήτων και στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει η αρχική εγγύηση συμμετοχής του υπέρ της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως πλειοδότη του διαγωνισμού τους επόμενους κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι θα καλούνται να συμπληρώσουν τις κατατεθείσες εγγυήσεις τους στο 10% του ποσού της τελικής προσφοράς τους, εφόσον απαιτείται.

5.7   Τα ποσά που κατέβαλλαν ως εγγύηση οι λοιποί προσφέροντες που δεν αναδείχθηκαν πλειοδότες, θα τους επιστρέφονται άτοκα, όταν ο πλειοδότης συμπληρώσει την κατατεθείσα εγγύηση στο ποσοστό 10% του ποσού της προσφοράς του.

6.  6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος φυλλαδίου, ο φάκελος της πώλησης των ακινήτων  τίθεται υπόψη των αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Σε συνέχεια της κατακύρωσης του ακινήτου, θα αποστέλλεται από την Τράπεζα στον αγοραστή η  σχετική απόφαση της Τράπεζας

·         μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ηλεκτρονική διεύθυνση SALESREO@NBG.GR, προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του ενδιαφερόμενου από την οποία απεστάλη η προσφορά του και ακολούθως

·         ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία σε ταχυδρομική διεύθυνση της επιλογής του ενδιαφερόμενου, όπως αυτή έχει επικοινωνηθεί από τον ίδιο στην Τράπεζα μέσω της Επιστολή Πρόθεσης.

Δια και από της αποστολής της άνω επιστολής, στην οποία αναφέρεται και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να υπογραφεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, συντελείται η κατακύρωση του διαγωνισμού.

7.   7. Η κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, η υπογραφή του οποίου θα πρέπει να γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας που δεν θα είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, ανατίθεται σε Συμβολαιογράφο επιλογής της Τράπεζας.

8.   8.  Το σύνολο των εξόδων κάθε πώλησης, ενδεικτικά, συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι πάσης φύσεως, τέλη, έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φύλαξης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος βαρύνουν τον αγοραστή.

9.   9.  Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων γίνεται, κατ’ αρχήν, ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές).

Είναι δυνατόν όμως να γίνεται και με τους ακόλουθους τρόπους:

α) από το προϊόν δανείου σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης είτε:

·         από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων αυτών, οπότε η μεταβίβαση των συγκεκριμένων ακινήτων θα γίνεται με διαλυτική αίρεση (χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής) προκειμένου να διευκολύνεται η εγγραφή βάρους από τη δανειοδότρια σε ασφάλεια του χορηγηθέντος δανείου, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούντες τόκοι, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μέχρι την ημέρα είσπραξης του πιστουμένου τιμήματος, θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την καταβολή του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος πώλησης.

Εφόσον ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δηλώσει πως η εξόφληση του τιμήματος πρόκειται να γίνει από το προϊόν στεγαστικού, επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου το οποίο σκοπεύει να ζητήσει / λάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε πριν από την κατάρτιση του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφο του αρμοδίου χρηματοδοτικού Οργάνου από το οποίο να προκύπτει η κατ’ αρχήν πρόθεσή του να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο.  Σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ άλλον τρόπο (τοις μετρητοίς)εξόφληση του τιμήματος πώλησης του κατακυρωθέντος ακινήτου.  Πάντως σε περίπτωση πληρώσεως της διαλυτικής αιρέσεως η πώληση ανατρέπεται και η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στην πωλήτρια, ενώ τα καταβληθέντα ποσά καταπίπτουν υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα άλλως, ως αποζημίωση χρήσης.

·         από άλλη Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό Οργανισμό, οπότε η πώληση των ακινήτων γίνεται χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος θα προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζάς μας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της παραπάνω χρονικής περιόδου πίστωσης του τιμήματος.  Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισης της πωλήτριας.

β) με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) μέσω και της εταιρείας ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' Α.Ε.:

Σε περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου μεταβίβασης των ακινήτων, μέσω δηλαδή της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται έγκαιρα στην εταιρεία αυτή, η οποία θα αποφασίζει κατά την κρίση της για την αποδοχή ή μη της αίτησης σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης

10. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την κατακύρωση, κατά τον όρο 6 του παρόντος, να μην εγκρίνει την απευθείας πώληση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο/αγοραστή ή να ματαιώσει τον πλειοδοτικό  διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει ή και να μεταβιβάσει το ακίνητο καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.  Μετά την κατακύρωση και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε στον πλειοδότη για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η Τράπεζα δικαιούται είτε να εμμείνει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης (οπότε θα οφείλονται και τόκοι υπερημερίας εκ μέρους του πλειοδότη από την ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης), είτε να υπαναχωρήσει - ματαιώνοντας την πώληση - διατηρώντας όμως και στις δύο περιπτώσεις όλες τις αξιώσεις της κατά του πλειοδότη.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποδεχθεί αίτημα του πλειοδότη (που υποβάλλεται έγγραφα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης που καθορίζει μονομερώς η Τράπεζα) για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης, θα οφείλονται από τον πλειοδότη τόκοι επί του τιμήματος της πώλησης με το επιτόκιο  που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης, για τα δάνεια παγίων εγκαταστάσεων, εφόσον αφορά πωλήσεις εργοστασίων - βιομηχανοστασίων - ξενοδοχείων και μηχανημάτων ή αυτό των στεγαστικών δανείων, εφόσον αφορά πωλήσεις λοιπών ακινήτων για το χρονικό διάστημα από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου έως την ημέρα της υπογραφής του.

11. Η Τράπεζα μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως είναι και βρίσκονται χωρίς καμιά σχετική ευθύνη της.  Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα από πραγματικής και πολεοδομικής πλευράς (προκειμένου για ακίνητα), ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω οποιουδήποτε πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτουμένου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλουμένων και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516 και 540 Α.Κ.

1212. Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν εγκρίνει την απευθείας πώληση του ακινήτου ή ματαιώσει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό η εγγύηση θα επιστρέφεται άτοκα στους καταθέτες αυτής, ενώ  σε περίπτωση που η αγοραπωλησία δεν πραγματοποιηθεί από παράλειψη ή υπαιτιότητα του καταθέτη της εγγύησης, το ποσό αυτής θα καταπίπτει  υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

1313. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την αγορά εργοστασίων θα αφορούν ολόκληρο το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο (γήπεδο, κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανήματα).

1414. Τυχόν οφειλόμενοι δασμοί, φόροι κ.τ.λ. έξοδα από εισαχθέντα ατελώς μηχανήματα βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αγοραστή.

      15.  Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διενέργειας των Δημόσιων Διαγωνισμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του. Για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

    16. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

               

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφοράς για τα ακίνητα ΚΑΤΩ ΤΩΝ €300.000 που διατίθενται μέσω απευθείας πώλησης.

Τα ακίνητα είναι διαθέσιμα προς υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους, μετά την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την καταχωρημένη ημερομηνία ανάρτησής τους, τα ακίνητα είναι διαθέσιμα προς πώληση και σημαίνονται με την ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης».

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς από τη στιγμή της ανάρτησης του ακινήτου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία όμως εξετάζεται μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Με τη λήψη προσφοράς από ενδιαφερόμενο, το ακίνητο σημαίνεται με σχετική ένδειξη «Offer Submitted»/«Έχει εκδηλωθεί επίσημο ενδιαφέρον για το ακίνητο».

Η ανακήρυξη του ενδιαφερόμενου ως πλειοδότη γίνεται μετά την πάροδο τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του και εφόσον το ακίνητο φέρει την ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης».

Με την ανωτέρω ανακήρυξη του πλειοδότη, το ακίνητο χαρακτηρίζεται με την ένδειξη «Sale in Progress»/ «Σε Διαδικασία Πώλησης».

Στο μεσοδιάστημα, εάν καταχωρηθεί και δεύτερη προσφορά εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πρώτης προσφοράς, τότε το ακίνητο δημοπρατείται με πλειοδοτικό διαγωνισμό (ηλεκτρονικό ή έγχαρτο), ο οποίος αναγγέλλεται εντός 5 εργασίμων ημερών.

Η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού ή έγχαρτου), ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση, η ένδειξη «Buy Now»/ «Άμεσης Διάθεσης» μετατρέπεται σε «Tender to Be Announced»/ «Προς Διαγωνισμό».

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ €300.000€ ΚΑΙ ΑΝΩ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την πώληση των ακινήτων ιδιοκτησίας της προβαίνει στην ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr στην οποία περιλαμβάνεται και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την αγορά καθενός ακινήτου.

Για ακίνητα τα οποία είναι αναρτημένα και έχουν τιμή πώλησης άνω των € 300.000 ανά ακίνητο η  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., διενεργεί Δημόσιους Διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές για την πώληση τους, που δημοσιεύονται στον Τύπο και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr .  Στις ανακοινώσεις αυτές εκτός από την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας των διαγωνισμών περιλαμβάνεται και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την αγορά καθενός ακινήτου.

                Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης ακινήτων της Τράπεζας, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

1.    Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι -αφού έχουν ελέγξει την πραγματική, νομική και πολεοδομική (προκειμένου για ακίνητα) κατάσταση των πωλουμένων και ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν- υποβάλλουν στην αρμόδια επί του διαγωνισμού Επιτροπή κλειστές εντός φακέλου προσφορές.  Οι κλειστοί φάκελοι με τις προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, όπως παραπάνω, είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό τους, νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Πριν από την παράδοση των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην επί του διαγωνισμού Επιτροπή ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε Εγγυητική επιστολή άλλης Τράπεζας ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ή σε μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάδειξής τους σε πλειοδότη, για την τήρηση των όρων πώλησης.

2.    Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει μία μόνο προσφορά που θα αφορά ένα μόνο ακίνητο.  Εάν ο διαγωνισμός αφορά εργοστάσιο, ως ενιαίο σύνολο, με τις εγκαταστάσεις του και τα εντός αυτού κινητά, ο κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει και πάλι μία μόνο προσφορά με ανάλυση όμως του προσφερόμενου τιμήματος για το ακίνητο και τα κινητά.

3.    Κάθε κλειστή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο και θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

·         Τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή Α.Φ.Μ., κατά περίπτωση.

·         Το συγκεκριμένο ακίνητο που αφορά η προσφορά.

·         Το προσφερόμενο τίμημα.

·         Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος Φυλλαδίου Πώλησης Ακινήτων - Κινητών της Τράπεζας, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

·         Υπογραφή του προσφέροντος.

·         Ημερομηνία.

         Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν όρους, αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος ή τον τρόπο καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την πώληση.

4.    Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι :

α)     για τις περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων, ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ,

β)     για τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, πρακτικό εκπροσώπησης της Εταιρείας και ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ, του Νόμιμου Εκπροσώπου της.

5.    Η υποβολή στο διαγωνισμό προσφοράς ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων κατόπιν σχετικής τους εξουσιοδότησης είναι δυνατή, εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά, το φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή και η επωνυμία του συσταθησόμενου Νομικού προσώπου υπέρ του οποίου επιθυμεί να γίνει τελικά η μεταβίβαση του ακινήτου ή των κινητών σε περίπτωση πλειοδοσίας.  Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί και κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο τρίτος υποβάλει δήλωση για λογαριασμό συγκεκριμένου συσταθησομένου νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλώνει συγχρόνως και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει αγοραπωλησία, εφόσον το συγκεκριμένο συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων αυτών είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον ο τελικός κατά τα παραπάνω πλειοδότης, συμμετέχει στην αγορά σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ή ο τελικός αγοραστής είναι μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα, γονείς), ή η αγορά διενεργείται με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας.

6.    Η επί του διαγωνισμού Επιτροπή συγκεντρώνει και αποσφραγίζει, ενώπιον των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους, τις προσφορές που υποβλήθηκαν, οι οποίες μονογράφονται απ’ όλους τους παρισταμένους και στη συνέχεια ανακοινώνει ποιος είναι ο πλειοδότης.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, είτε να κατακυρώσει το υπόψη ακίνητο στον πλειοδότη, είτε να αναζητήσει από τον πλειοδότη ή από όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης ή από μερικούς εξ αυτών, σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των προσφορών τους, οπότε ο διαγωνισμός συνεχίζεται αμέσως μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη με την κατάθεση ανοιχτών έγγραφων προσφορών - αντιπροσφορών οι οποίες υπογράφονται από τους προσφέροντες και καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.  Το ελάχιστο βήμα προσφοράς - αντιπροσφοράς για κάθε ένα από τα παραπάνω ακίνητα αναγράφεται στους Πρόσθετους Ειδικούς Όρους του κάθε ακινήτου, των οποίων απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι συμμετέχοντες στον συνεχιζόμενο ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό θα πρέπει να βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος που αναγράφεται στους προσθέτους ειδικούς όρους πώλησης του κάθε ακινήτου .

7.    Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, έως το τέλος της επομένης εργάσιμης ημέρας (23:59) απο το τέλος της διαδικασίας του διαγωνισμού να αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του, συμπληρώνοντας το ποσόν αυτό, με μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) είτε με κατάθεση σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό (escrow account) της Τράπεζας με IBAN  GR 4401100800000008000817521 και γραπτή ενημέρωση προς την Τράπεζα, από την οποία προκύπτουν: ο τραπεζικός λογαριασμός  (iban) από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω κατάθεση, το ποσό που κατατέθηκε και ο αριθμός του σχετικού εμβάσματος ή με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή με Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, (σύμφωνα με τον όρο 1 του παρόντος)  ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου.  Με την πιο πάνω εγγυοδοσία υπογράφεται από τον πλειοδότη και δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.

8.    Η τυχόν μη κατάθεση του τυχόν συμπληρωματικού ποσού της εγγύησης θα θεωρείται ως παραίτηση του πλειοδότη από το ενδιαφέρον του για αγορά του ακινήτου ή των κινητών και θα καταπίπτει η ήδη καταβληθείσα εγγύηση συμμετοχής υπέρ της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως πλειοδότη του διαγωνισμού τον επόμενο κατά σειράν πλειοδότη, ο οποίος θα κληθεί ομοίως να συμπληρώσει την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της τελικής προσφοράς του, εφόσον απαιτείται.

9.   Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο φάκελος της πώλησης των ακινήτων ή κινητών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  Στη συνέχεια γνωστοποιείται αμέσως με συστημένη επιστολή στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας.  Δια και από της αποστολής της άνω επιστολής, στην οποία αναφέρεται και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να υπογραφεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, συντελείται η κατακύρωση του διαγωνισμού.

Η κατακύρωση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση και με την επιφύλαξη της διασφάλισης, από τις αρμόδιες Μονάδες της Τράπεζας, της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την διαδικασία «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (KYC) καθώς και με την εξακρίβωση της πηγής του πλούτου (source of wealth) για τον υποψήφιο αγοραστή/επενδυτή, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού δικαιούχου».

10.     Η κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, η υπογραφή του οποίου θα πρέπει να γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας που δεν θα είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, ανατίθεται σε Συμβολαιογράφο επιλογής της Τράπεζας.

11.   Το σύνολο των εξόδων κάθε πώλησης, δηλαδή συμβολαιογραφικά, φόροι, τέλη, έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φύλαξης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος βαρύνουν τον αγοραστή.

12. Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων ή κινητών γίνεται, κατ’ αρχήν, ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές).

     Είναι δυνατόν όμως να γίνεται και με τους ακόλουθους τρόπους:

α) από το προϊόν δανείου σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης είτε:

·      από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων αυτών, οπότε η μεταβίβαση των συγκεκριμένων ακινήτων θα γίνεται με διαλυτική αίρεση (χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής) προκειμένου να διευκολύνεται η εγγραφή βάρους από τη δανειοδότρια σε ασφάλεια του χορηγηθέντος δανείου, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούντες τόκοι, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μέχρι την ημέρα είσπραξης του πιστουμένου τιμήματος, θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την καταβολή του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος πώλησης.

Εφόσον ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δηλώσει πως η εξόφληση του τιμήματος πρόκειται να γίνει από το προϊόν στεγαστικού, επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου το οποίο σκοπεύει να ζητήσει / λάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε πριν από την κατάρτιση του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφο του αρμοδίου χρηματοδοτικού Οργάνου από το οποίο να προκύπτει η κατ’ αρχήν πρόθεσή του να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο.  Σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ άλλον τρόπο (τοις μετρητοίς), εξόφληση του τιμήματος πώλησης του κατακυρωθέντος ακινήτου.  Πάντως σε περίπτωση πληρώσεως της διαλυτικής αιρέσεως η πώληση ανατρέπεται και η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στην πωλήτρια, ενώ τα καταβληθέντα ποσά καταπίπτουν υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα άλλως, ως αποζημίωση χρήσης.

·      από άλλη Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό Οργανισμό, οπότε η πώληση των ακινήτων γίνεται χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος θα προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζάς μας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της παραπάνω χρονικής περιόδου πίστωσης του τιμήματος.  Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισης της πωλήτριας.

β)   με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) μέσω και της εταιρείας ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' Α.Ε.:

Σε περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου μεταβίβασης των ακινήτων, μέσω δηλαδή της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται έγκαιρα στην εταιρεία αυτή, η οποία θα αποφασίζει κατά την κρίση της για την αποδοχή ή μη της αίτησης σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

13.   Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της μέχρι την κατακύρωση, κατά τον όρο 9 του παρόντος, να μην εγκρίνει την πώληση του ακινήτου στον ενδιαφερόμενο/αγοραστή ή να ματαιώσει τον πλειοδοτικό  διαγωνισμό ή και να τον επαναλάβει ή και να μεταβιβάσει το ακίνητο καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.  Μετά την κατακύρωση και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε στον πλειοδότη για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η Τράπεζα δικαιούται είτε να εμμείνει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης (οπότε θα οφείλονται και τόκοι υπερημερίας εκ μέρους του πλειοδότη από την ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης), είτε να υπαναχωρήσει - ματαιώνοντας την πώληση - διατηρώντας όμως και στις δύο περιπτώσεις όλες τις αξιώσεις της κατά του πλειοδότη.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποδεχθεί αίτημα του πλειοδότη (που υποβάλλεται έγγραφα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης που καθορίζει μονομερώς η Τράπεζα) για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης, θα οφείλονται από τον πλειοδότη τόκοι επί του τιμήματος της πώλησης με το επιτόκιο  που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης, για τα δάνεια παγίων εγκαταστάσεων, εφόσον αφορά πωλήσεις εργοστασίων - βιομηχανοστασίων - ξενοδοχείων και μηχανημάτων ή αυτό των στεγαστικών δανείων, εφόσον αφορά πωλήσεις λοιπών ακινήτων για το χρονικό διάστημα από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου έως την ημέρα της υπογραφής του.

14. Τράπεζα μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως είναι και βρίσκονται χωρίς καμιά σχετική ευθύνη της.  Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα από πραγματικής και πολεοδομικής πλευράς (προκειμένου για ακίνητα), ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω οποιουδήποτε πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτουμένου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλουμένων και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516 και 540 Α.Κ.

15.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν εγκρίνει την απευθείας πώληση του ακινήτου ή ματαιώσει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό η εγγύηση θα επιστρέφεται άτοκα στους καταθέτες αυτής, ενώ  σε περίπτωση που η αγοραπωλησία δεν πραγματοποιηθεί από παράλειψη ή υπαιτιότητα του καταθέτη της εγγύησης, το ποσό αυτής θα καταπίπτει  υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

16.  Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την αγορά εργοστασίων θα αφορούν είτε ολόκληρο το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο (γήπεδο, κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανήματα) είτε χωριστά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του.

17.  Τυχόν οφειλόμενοι δασμοί, φόροι κ.τ.λ. έξοδα από εισαχθέντα ατελώς μηχανήματα βαρύνουν εξ΄   ολοκλήρου τον αγοραστή.

18.  Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διενέργειας των Δημόσιων Διαγωνισμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του. Για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

 

19.  Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (εφεξής «η Τράπεζα») διενεργεί Ηλεκτρονικούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς για την πώληση ακινήτων, ιδιοκτησίας της, που δημοσιεύονται στον Τύπο και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο.  Στις ανακοινώσεις αυτές εκτός από την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας των διαγωνισμών περιλαμβάνεται και η ελάχιστη τιμή προσφοράς για την αγορά καθενός ακινήτου ή ομάδας ακινήτων.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης ακινήτων της Τράπεζας, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 1. Η συμμετοχή στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της Εθνικής Τράπεζας προϋποθέτει τη σύνδεση στην πλατφόρμα www.realestateonline.gr, είτε μέσω εγγραφής σε αυτήν, είτε με τη χρήση των κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας (ibank), και υποστηρίζεται από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Τράπεζας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας.

2. Οι ενδιαφερόμενοι, αφού προηγουμένως έχουν ελέγξει την πραγματική και πολεοδομική κατάσταση των προς πώληση ακινήτων και επιβεβαιώσει ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν, συνδέονται στην πλατφόρμα www.realestateonline.gr, δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Φυλλαδίου Όρων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε ορισμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμό εντός των αντίστοιχων προθεσμιών και καταβάλλουν την εγγύηση συμμετοχής, με τους ακόλουθους τρόπους:

 

2α. Οι χρήστες που διαθέτουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας (ibank), πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, εισέρχονται στην πλατφόρμα του www.realestateonline.gr, ταυτοποιούνται μέσω των κωδικών ibank και επιλέγουν τον τραπεζικό λογαριασμό τους, από τον οποίο δεσμεύουν το 10% της τιμής εκκίνησης, ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2β. Οι εγγεγραμμένοι στην ανωτέρω πλατφόρμα χρήστες, που δεν διαθέτουν κωδικούς ibank,

 

·         Είτε καταθέτουν πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, το 10% της τιμής εκκίνησης ως εγγύηση συμμετοχής σε ειδικό λογαριασμό (escrow account) της Τράπεζας με IBAN  GR 4401100800000008000817521 και δηλώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τον τραπεζικό λογαριασμό τους (iban) από τον οποίο προέβησαν στην ανωτέρω κατάθεση, το ποσό που κατατέθηκε και τον αριθμό του σχετικού εμβάσματος.

 

Σημειώνεται ότι , το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να έχει εμφανιστεί ως «διαθέσιμο» στον ειδικό λογαριασμό (escrow account) της Τράπεζας πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού δεν θα εγκρίνεται.

 

·         Είτε αναρτούν, πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ψηφιακό αντίγραφο Τραπεζικής Επιταγής Ελληνικής Τράπεζας.

 

Σημειώνεται ότι, ειδικά για την περίπτωση ανάρτησης τραπεζικής επιταγής Ελληνικής Τράπεζας τα πρωτότυπα έγγραφα των εν λόγω ψηφιακά αναρτημένων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομιστούν στην Τράπεζα (Σταδίου 38, ΤΚ:105 64, Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων) πριν την έναρξη της διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 

·         Είτε αναρτούν, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ψηφιακό αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος. Η Εγγυητική Επιστολή  θα  πρέπει να είναι εκδόσεως αναγνωρισμένου Τραπεζικού Ιδρύματος Εσωτερικού ή Εξωτερικού ίσης με το 10% της τιμής εκκίνησης ως εγγύηση συμμετοχής.

 

Σημειώνεται ότι, ειδικά για την περίπτωση ανάρτησης εγγυητικής επιστολής επιταγής Ελληνικής Τράπεζας τα πρωτότυπα έγγραφα των εν λόγω ψηφιακά αναρτημένων δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομιστούν στην Τράπεζα (Σταδίου 38, ΤΚ:105 64, Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης Ακινήτων) το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Επιπλέον οι ανωτέρω χρήστες αναρτούν:

a)     - για τις περιπτώσεις Φυσικών Προσώπων, ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ,

b)    - για τις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων, πρακτικό εκπροσώπησης της Εταιρείας και ψηφιακό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισότιμου εγγράφου σε ισχύ, του Νόμιμου Εκπροσώπου της.

Στη συνέχεια, κατόπιν ελέγχου από την Τράπεζα των ψηφιακών ή και πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε περίπτωση που εγκριθεί η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου χρήστη στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ενεργοποιείται η δυνατότητα του να συμμετάσχει σε αυτόν, κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή κάθε υποψήφιου χρήστη στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς αιτιολόγηση.

3. Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, οι χρήστες των οποίων η συμμετοχή έχει εγκριθεί κατά τα ανωτέρω, μεταβαίνουν μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Τράπεζας και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές ή αντιπροσφορές τους, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της.

4. Όροι και κανόνες που διέπουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό:

4.1. Νόμισμα

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξάγεται ο διαγωνισμός θα είναι το ΕΥΡΩ.

4.2. Διάρκεια

Η διάρκεια του διαγωνισμού, ανεξάρτητα από την καταχώριση προσφοράς στο σύστημα, ορίζεται σε …………….. (….) λεπτά. Εάν, εντός των τελευταίων τριών (3) λεπτών  από τη λήξη του διαγωνισμού, καταχωρισθεί προσφορά στο σύστημα, η υπολειπόμενη διάρκεια του διαγωνισμού θα ανανεώνεται αυτομάτως στα τρία (3) λεπτά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό  των ανανεώσεων κατά τα ανωτέρω.

4.3. Τύπος του Διαγωνισμού - Κανόνες του διαγωνισμού - Αποδεκτές προσφορές

Ο διαγωνισμός ορίζεται ως αγγλικού πλειοδοτικού τύπου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ως αποδεκτές ορίζονται οι προσφορές που πληρούν σωρευτικά  τα εξής κριτήρια:

             Έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στο σύστημα, εντός δηλαδή της διάρκειας  του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων  των τυχόν παρατάσεών της.

             Βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του  βήματος του διαγωνισμού.

             Ειδικά η πρώτη προσφορά στο σύστημα γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης ή τη βελτιώνει κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του βήματος του διαγωνισμού.

             Η προσφορά δεν υπόκειται σε όρους, προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

4.4. Υπερισχύουσα Προσφορά

Ως υπερισχύουσα ορίζεται η προσφορά με την υψηλότερη τιμή. Η υπερισχύουσα προσφορά στο τέλος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού δεν συνεπάγεται την αυτόματη κατακύρωση του ακινήτου στον υποψήφιο αγοραστή.

4.5. Τιμή εκκίνησης

Η Τιμή εκκίνησης περιλαμβάνεται στη δημοσίευση της πώλησης των ακινήτων.

4.6. Βήμα του Διαγωνισμού

Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς δημοσιεύεται στην εφαρμογή ηλεκτρονικών διαγωνισμών κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ή κατά την έναρξη της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

4.7. Δεοντολογία

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο  με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

4.8. Δημοσιότητα των στοιχείων των συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των υπόλοιπων συμμετεχόντων σε αυτόν.

Τα βασικά στοιχεία που θα εμφανίζονται  καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην οθόνη των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα εξής:

             μια ενδεικτική φωτογραφία του ακινήτου,

             ο κωδικός του διαγωνισμού,

             ο κωδικός ακινήτου ή ακινήτων,

             η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού,

             ο υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του διαγωνισμού,

             η εκάστοτε σειρά κατάταξής του συμμετέχοντος χρήστη και

             η τρέχουσα υπερισχύουσα προσφορά.

4.9. Ισχύς Προσφορών

Κάθε προσφορά δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί μετά από την καταχώριση της στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι αποδεκτές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4.3 του παρόντος προσφορές, που  επιβεβαιώθηκαν ως έγκυρες και αποδεκτές από το σύστημα  του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ιδίου συμμετέχοντος χρήστη - υποψήφιου αγοραστή.

5. Δεν είναι δυνατή η υποβολή στον Διαγωνισμό, προσφοράς για λογαριασμό τρίτου.

Σε περίπτωση που τρίτος υποβάλει προσφορά για λογαριασμό συγκεκριμένου συσταθησομένου νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλώνει συγχρόνως και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει αγοραπωλησία, εφόσον το συγκεκριμένο συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Εκ των υστέρων τροποποίηση των όρων αυτών είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον ο τελικός κατά τα παραπάνω πλειοδότης, συμμετέχει στην αγορά σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ή ο τελικός αγοραστής είναι μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα, γονείς), ή η αγορά διενεργείται με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας.

6. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που τυχόν αποκλείσει ή περιορίσει τη δυνατότητα πρόσβασης τους στην εφαρμογή. (Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο, βλάβη ηλεκτρονικού υπολογιστή, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος κτλ.).

Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένη από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία και για το λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη κατά τις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής διακοπής ή επανάληψης του διαγωνισμού, σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος των διακομιστών, της πλατφόρμας ή της εφαρμογής, κατόπιν εγγράφου ενημέρωσης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό ο οποίος διεκόπη.

 7.  Η επί του διαγωνισμού Επιτροπή επικυρώνει τον τελικό πλειοδότη κατόπιν της ολοκλήρωσης του Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι για τα ακίνητα με τιμή εκκίνησης διαγωνισμού κάτω των €300.000,00, τα πρόσωπα που υπέβαλαν προσφορές για την απόκτηση του ακινήτου καταβάλλοντας τη σχετική εγγύηση πριν την προκύρηξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους στον πλειοδοτικό διαγωνισμό με προσφορά ίση με την ήδη υποβληθείσα προσφορά τους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη του διαγωνισμού υπάρξουν προσφορές πλειοδοτών ίσου ποσού τότε θα ανακηρύσσεται πλειοδότης το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά του χρονικά νωρίτερα, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσφορές που υποβλήθηκαν πριν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και συμμετέχουν σε αυτόν κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που κανείς από τους ανωτέρω δεν προσέλθει στον πλειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος έχει προκηρυχθεί, θα καταπίπτει η εγγύηση από το πρόσωπο που υπέβαλε την προσφορά του χρονικά νωρίτερα. Μόνο σε περίπτωση που κατά τη λήξη του διαγωνισμού υπάρχει πλειοδότης, επιστρέφεται το ποσό εγγύησης στον ενδιαφερόμενο που δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό.

8. Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, έως το τέλος της επομένης εργάσιμης ημέρας (23:59), να αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του, με τους τρόπους που αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του παρόντος, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου ή των ακινήτων στον πλειοδότη.  Με την πιο πάνω εγγυοδοσία υπογράφεται από τον πλειοδότη και δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.

 9. Η τυχόν μη αναπροσαρμογή του ποσού της εγγύησης, εφόσον αυτή απαιτείται, θα θεωρηθεί ως παραίτηση του πλειοδότη από το ενδιαφέρον του για αγορά του ακινήτου ή των ακινήτων και στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει η αρχική εγγύηση συμμετοχής υπέρ της Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναδείξει ως πλειοδότη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού τον επόμενο κατά σειράν πλειοδότη, ο οποίος θα κληθεί να συμπληρώσει την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της τελικής προσφοράς του, εφόσον απαιτείται, καθώς και να υπογράψει δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.

 10. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο φάκελος της πώλησης των ακινήτων  τίθεται υπόψη των αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας για τη λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

Στη συνέχεια γνωστοποιείται αμέσως με συστημένη επιστολή στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας.  Δια και από της αποστολής της άνω επιστολής, στην οποία αναφέρεται και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να υπογραφεί το μεταβιβαστικό συμβόλαιο, συντελείται η κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

11. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για λογαριασμό συγκεκριμένου συσταθησομένου νομικού προσώπου θα πρέπει να δηλώνει συγχρόνως και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα γίνει αγοραπωλησία, εφόσον το συγκεκριμένο συσταθησόμενο νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει νομική προσωπικότητα μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.

Η αγορά του ακινήτου από τρίτο είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον ο τελικός πλειοδότης, συμμετέχει στην αγορά σε ποσοστό 50% τουλάχιστον ή ο τελικός αγοραστής είναι μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα, γονείς), ή η αγορά διενεργείται με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας.

12. Τα ποσά που κατέβαλλαν ως εγγύηση οι λοιποί προσφέροντες που δεν αναδείχθηκαν πλειοδότες, θα τους επιστρέφονται άτοκα, όταν ο πλειοδότης συμπληρώσει την κατατεθείσα εγγύηση στο ποσοστό 10% του ποσού της προσφοράς του.

13. Η κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης, η υπογραφή του οποίου θα πρέπει να γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας που δεν θα είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών, ανατίθεται σε Συμβολαιογράφο επιλογής της Τράπεζας.

14. Το σύνολο των εξόδων κάθε πώλησης, δηλαδή ενδεικτικά, συμβολαιογραφικά, φόροι, τέλη, έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας, φύλαξης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος βαρύνουν τον αγοραστή.

 15. Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων γίνεται, κατ’ αρχήν, ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές).

15.1 Η εξόφληση είναι δυνατόν να γίνεται και από το προϊόν δανείου σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του τιμήματος πώλησης είτε:

  • από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων αυτών, οπότε η μεταβίβαση των συγκεκριμένων ακινήτων θα γίνεται με διαλυτική αίρεση (χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής), προκειμένου να διευκολύνεται η εγγραφή βάρους από τη δανειοδότρια σε ασφάλεια του χορηγηθέντος δανείου, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή οι αναλογούντες τόκοι, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου μέχρι την ημέρα είσπραξης του πιστουμένου τιμήματος, θα εισπράττονται ταυτόχρονα με την καταβολή του οφειλομένου υπολοίπου τιμήματος πώλησης. Εφόσον ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης δηλώσει πως η εξόφληση του τιμήματος πρόκειται να γίνει από το προϊόν στεγαστικού, επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου το οποίο σκοπεύει να ζητήσει / λάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε πριν από την κατάρτιση του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, να προσκομίσει έγγραφο (δεσμευτική επιστολή) του αρμοδίου χρηματοδοτικού Οργάνου από το οποίο να προκύπτει η κατ’ αρχήν πρόθεσή του να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο.  Σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ άλλον τρόπο (τοις μετρητοίς, ή με προθεσμιακό διακανονισμό) εξόφληση του τιμήματος πώλησης του κατακυρωθέντος ακινήτου.  Πάντως σε περίπτωση πληρώσεως της διαλυτικής αιρέσεως η πώληση ανατρέπεται και η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου επανέρχεται αυτοδικαίως στην πωλήτρια, ενώ τα καταβληθέντα ποσά καταπίπτουν υπέρ αυτής ως ποινική ρήτρα άλλως, ως αποζημίωση χρήσης.

  •  από άλλη Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό Οργανισμό, οπότε η πώληση των ακινήτων γίνεται χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής, με την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ’ ελάχιστον, του 25% του τιμήματος πώλησης (με Τραπεζική επιταγή ή μετρητά, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλομένου υπολοίπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, το αργότερο, εντόκως.  Στην περίπτωση αυτή για την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του οφειλόμενου τιμήματος θα προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζάς μας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της παραπάνω χρονικής περιόδου πίστωσης του τιμήματος.  Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να τύχει της προηγούμενης έγκρισης της πωλήτριας.

15.2 με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING) μέσω και της εταιρείας ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' Α.Ε.: Σε περίπτωση επιλογής αυτού του τρόπου μεταβίβασης των ακινήτων, μέσω δηλαδή της Α.Ε. ''ΕΘΝΙΚΗ LEASING'' ή άλλης εταιρείας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται έγκαιρα στην εταιρεία αυτή, η οποία θα αποφασίζει κατά την κρίση της για την αποδοχή ή μη της αίτησης σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

16. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς αιτιολόγηση, μέχρι την κατακύρωση, κατά τον όρο 9 του παρόντος, να ματαιώσει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, να τον επαναλάβει ή και να μεταβιβάσει το ακίνητο ή τα ακίνητα  καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.  Μετά την κατακύρωση και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε στον πλειοδότη για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η Τράπεζα δικαιούται είτε να εμμείνει στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης (οπότε θα οφείλονται και τόκοι υπερημερίας εκ μέρους του πλειοδότη από την ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας, μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης), είτε να υπαναχωρήσει - ματαιώνοντας την πώληση - διατηρώντας όμως και στις δύο περιπτώσεις όλες τις αξιώσεις της κατά του πλειοδότη.  Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποδεχθεί αίτημα του πλειοδότη (που υποβάλλεται έγγραφα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης που καθορίζει μονομερώς η Τράπεζα) για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης, θα οφείλονται από τον πλειοδότη τόκοι επί του τιμήματος της πώλησης με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης, για τα δάνεια παγίων εγκαταστάσεων, εφόσον αφορά πωλήσεις εργοστασίων - βιομηχανοστασίων - ξενοδοχείων ή αυτό των στεγαστικών δανείων, εφόσον αφορά πωλήσεις λοιπών ακινήτων, για το χρονικό διάστημα από την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου έως την ημέρα της υπογραφής του.

 17. Η Τράπεζα μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως είναι και βρίσκονται χωρίς καμιά σχετική ευθύνη της.  Οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλεγξαν και εξέτασαν τα πωλούμενα από πραγματικής, νομικής και πολεοδομικής πλευράς, ότι αυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζουν και ότι η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω οποιουδήποτε πραγματικού ελαττώματος, του αγοραστή παραιτουμένου από κάθε δικαίωμά του για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των πωλουμένων και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516 και 540 Α.Κ.

 18. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ματαιώσει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό η εγγύηση θα επιστραφεί άτοκα, σε περίπτωση δε που η αγοραπωλησία δεν πραγματοποιηθεί από παράλειψη ή υπαιτιότητα του καταθέτη της εγγύησης, το ποσό αυτής θα καταπέσει υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

19. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων για την αγορά εργοστασίων θα αφορούν είτε ολόκληρο το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο (γήπεδο, κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και μηχανήματα) είτε χωριστά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του.

20. Τυχόν οφειλόμενοι δασμοί, φόροι κ.τ.λ. έξοδα από εισαχθέντα ατελώς μηχανήματα βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον αγοραστή.

21. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση της στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διενέργειας των Δημόσιων Διαγωνισμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του. Για πληρέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr).

22. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δηλώνει ότι επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σχετικά με την ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ αγοράς ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΤΕ από το σύνολο του προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα «συνδεδεμένα μέρη» της Τράπεζας όπως αυτά ορίζονται στην «Πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. τα ανώτατα στελέχη και άλλα συνδεδεμένα μέρη της ΕΤΕ» και στο «ΔΛΠ 24», καθώς και το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας απαγορεύεται να αγοράζουν ακίνητα της Τράπεζας.

 

Πώς Αγοράζετε;