Όροι χρήσης

Όροι χρήσης Πλατφόρμας – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.realestateonline.gr ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους όσοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν (εφεξής χρήστες/ επισκέπτες) πληροφορίες αναφορικά με τη διάθεση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και του Ομίλου της.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των περιγραφόμενων όρων χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διακόψει τη σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. 

Η Δικαιούχος έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, οι δε εκάστοτε τροποποιημένοι όροι χρήσης ανακοινώνονται μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες/ επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου. 

2. Σκοπός του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η παρουσίαση στο ευρύ συναλλακτικό κοινό και η προώθηση ακινήτων ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου, η προβολή επιλεγμένων πλειστηριασμών δημοσιευμένων στο www.eauction.gr, καθώς και η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για επιλεγμένα ακίνητα. Ειδικότερα μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρουσιάζονται ακίνητα κατάλληλα προς διάθεση και προσδιορίζεται η ελάχιστη τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για κάθε ακίνητο. Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δεν μπορεί να υπολείπεται της εκάστοτε λογιστικής αξίας του ακινήτου, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα. Για κάθε ακίνητο παρουσιάζονται τα κάτωθι στοιχεία :
•    διεύθυνση και περιγραφή του ακινήτου,
•    τιμή εκκίνησης,
•    ημερομηνία και ώρα δημοπρασίας,
•    τόπος διενέργειας δημοπρασίας,
•    τυχόν σημαντικά χαρακτηριστικά (πραγματικά, νομικά, πολεοδομικά ζητήματα),
•    τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφόρηση-ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
•    οι βασικοί όροι συμμετοχής στη δημοπρασία,
•    οι τρόποι εξόφλησης. 

Ο χρήστης/ επισκέπτης εφόσον επιθυμεί έχει τις ακόλουθες επιλογές: 

α) να λάβει on line πληροφόρηση μέσα από μηχανή αναζήτησης και να ζητήσει να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα ακίνητα,
β) να εγγραφεί στην ιστοσελίδα, παρέχοντας τα απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία, προκειμένου να μπορεί επιπροσθέτως

  • να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν,
  • να έχει πρόσβαση στα νομικά και τεχνικά στοιχεία των ακινήτων,
  • να συμμετέχει σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι οποίοι διενεργούνται από το www.realestateonline.gr μέσω ειδικής προς τούτο εφαρμογής (πλατφόρμας).

Δυνατότητα εγγραφής έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Ο χρήστης/ επισκέπτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα χρήσης επιλεγμένων, συνεχών ενημερώσεων, χρήσης υπενθυμίσεων βάσει επιλεγμένων κριτηρίων, ενημερώσεων σε περίπτωση επερχόμενων ηλεκτρονικών δημοπρασιών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη στο ακίνητο επιλογής του. Επιπλέον μπορεί να γίνει χρήση online helpdesk για όποια περαιτέρω επικοινωνία. 

3. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://www.realestateonline.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου προς τους επισκέπτες. 

4. Η Δικαιούχος καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο https://www.realestateonline.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης, παρέχει το περιεχόμενο, όπως πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Οι προαναφερθείσες πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στο χρήστη/επισκέπτη μέσω του διαδικτυακού τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο συναλλασσόμενος οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Σε καμία περίπτωση η Δικαιούχος δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική, ειδική ή αποθετική του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου. 

5. Ο διαδικτυακός τόπος https://www.realestateonline.gr ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά τον νόμο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://www.realestateonline.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο https://www.realestateonline.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. 

6. Η Δικαιούχος  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. 

7. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η Δικαιούχος δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. 

8. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η Δικαιούχος δύναται να συλλέγει, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών, όπως στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας τους, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι τα γνωστοποιούν. Η Δικαιούχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.


Προσωπικά δεδομένα που είναι δυνατόν να ζητηθούν κατά τη διαδικασία εγγραφής μέσω από τις σχετικές Φόρμες Εγγραφής στο διαδικτυακό της τόπο είναι ιδίως όνομα, επώνυμο, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός κινητού τηλεφώνου. Ο χρήστης/επισκέπτης, αφού λάβει γνώση για τους παρόντες όρους χρήσης, διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στο δικτυακό τόπο https://www.realestateonline.gr όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί για το σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία συμμετοχής σε ηλεκτρονική δημοπρασία δύναται να απαιτηθεί η ψηφιακή επιβολή ταυτοποιητικών ή νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων που αποδεικνύουν την κάλυψη της εγγύησης συμμετοχής (αποδεικτικό κατάθεσης σε λογαριασμό, τραπεζική επιταγή, εγγυητική επιστολή κλπ).

Η Δικαιούχος επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών με σκοπό την εγγραφή τους στον διαδικτυακό τόπο https://www.realestateonline.gr. Η Δικαιούχος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν γνωστοποιήσει οι χρήστες/επισκέπτες ενδεικτικά για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών της. Επίσης, η Δικαιούχος δύναται να επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία στο πλαίσιο ενημέρωσης των χρηστών/ επισκεπτών σχετικά με ανακοινώσεις/ειδήσεις ή/και νέες υπηρεσίες της Δικαιούχος , εφόσον παρέχουν τη ρητή τους συγκατάθεση, για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, οι χρήστες/ επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Στην περίπτωση των πιστοποιημένων περιηγητών που επιθυμούν να συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τα ανωτέρω δεδομένα τους δύνανται να διαβιβασθούν και σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την άρτια παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, όπως ενδεικτικά σε: δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές, εμπειρογνώμονες, εταιρείες συμβούλων, καθώς και εταιρείες αποθήκευσης και καταστροφής αρχείων. Η Δικαιούχος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους στο διαδικτυακό τόπο και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς τους,  οι χρήστες/ επισκέπτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, να ασκήσουν τα δικαιώματα: διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι χρήστες/ επισκέπτες δύνανται να υποβάλλουν το αίτημα τους εγγράφως προς την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nbg.gr. Σε περίπτωση που θεωρούν ότι τυχόν θίγεται η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, οι χρήστες/ επισκέπτες μπορούν να προσφύγουν, εφόσον επιθυμούν, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

9. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. 

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. 

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools /Internet Options /Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.  Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει η Δικαιούχος μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

10. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους από την Δικαιούχο διέπεται και συμπληρώνεται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

11. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Δικαιούχου και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η Δικαιούχος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου. Κατόπιν των ανωτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το εν λόγω περιεχόμενο, υπηρεσίες και όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

 

Πώς Αγοράζετε;